กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ มีกำเนิดมาจาก กองร้อยสรรพาวุธกระสุน และวัตถุระเบิดที่ ๓ ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน ปี ๒๕๐๓ โดยฝากการบังคับบัญชาไว้กับแผนก ๓ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ณ บ้านบางปราบ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ได้ปรับปรุงการจัดหน่วยเป็นแบบพันธกิจ จึงได้แปรสภาพการจัดรวมทั้งปรับการบรรจุกำลังพลของหน่วยต่างๆ ในกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เช่น กองร้อยสรรพาวุธส่งกำลังสนาม หน่วยสรรพาวุธแยกสมทบ กองร้อยวิทยาศาสตร์ และกองร้อยสรรพาวุธกระสุนและวัตถุระเบิดที่ ๓ รวมกันลงในหน่วยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เป็นกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ตามคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๑๓๔/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์หมายเลข ๙-๕๕ พร้อมทั้งจัดตั้ง บก.พันฯ ขึ้นชั่วคราว เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๒๘โดยยืมอาคารโรงนอนของกองร้อยวิทยาศาสตร์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (กองร้อยบริการสนาม กองพันเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ปัจจุบัน) และต่อมาได้ดำเนินการ ย้ายที่ตั้งหน่วยเข้าที่ตั้งปัจจุบันจนเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๐ อันเป็นที่ตั้งปกติถาวร ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ติดกับคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ ๕ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๑๘๐ ไร่